BHAJAN SONGS

By | December 11, 2011

SONG – 1

GAJA VADHANA GANA NATHA    GAJA VADHANA VINAYAKA  ||
SIDDHI VIDHATHA SHIVA THANAYA   ||
BUDHI PRADHAYAKA GAJANANA      ||
PARVATHI NANDANA BHAVA BHAYA BHANJANA  ||
YUGA YUGA VANDITHA JAYASHRI GANESHA    ||
(    ||  means 2 time) Slow Singing
(    2nd time full song fast singing  )

SONG – 2

SHREE RAMA RAMA RAM    YADHU NANDANA   HEY GANA SHYAM   ||
SHRI RAM JAYA RAM JAYA JAYA RAM  ( 3 TIMES)   (HANUMAN)
RAGHUPATHI RAGAVA RAJARAM
PATHITHA PAVANA SEETHARAM
SHRI RAM JAYA RAM JAYA JAYA RAM    }
SHRI RAM JAYA RAM JAYA HANUMAN   }
2 times

SONG – 3

SHIVA  SHIVA  SHIVA  SHIVA  SHIVAYA  NAMA  OM    ||
HARA   HARA  HARA  HARA   HARAYA NAMA OM     ||
SHIVAYA NAMA OM      HARAYA NAMA OM         ||
HARA   HARA  HARA  HARA   HARAYA NAMA OM     ||
SHIVAYA NAMA OM      HARAYA NAMA OM         ||
HARA   HARA  HARA  HARA   HARAYA NAMA OM     ||

SONG  –  4

ANJANA NANDHA VEERAM  ASHOKA VANA SANCHARAM  ||
VANDHE LANKA BHAYANKARAM                        ||
SEETHA SOKA VINASHAKARAM              ||

SONG  –  5

ANJANEYA VEERA BHAJAN  SONG
FOLLOWED BY  – AARTHI  SONG.
Please bring this Paper with you for Bhajan Session.