Hanuman Nava Avatharams

Lord Hanuman’s Nine Avatharams-
The Nine Avatharams will be Consecrated (Prathishta) Shortly @ Anjanamma Land, Kanchipuram, TN, INDIA – Hanuman Mathaji
Pushpanjali – “Real Flowers for Hanuman.”
Ahimsa prathamam pushpam
Pushpam Indriya Nigraham
Sarva Bhootha Daya Pushpam
Kshama Pushpam Visheshataha
Shanthi Pushpam
Tapah Pushpam
Dhyana Pushpam tadaivacha
Sathyam Ashta Vidha Pushpam
Hanumath Preethi karam bhaveth.
 
Flowers That Please Lord Hanuman :-
1. Ahimsa prathamam pushpam : Non-violence is the First Flower 2. Pushpam Indriya Nigraham : Control of the senses is the Second Flower
3. Sarva Bhootha Daya Pushpam : Being Kind towards all the living beings is the Third Flower
4. Kshama Pushpam Visheshataha : Forgiving is the real special Flower – the Fourth Offering
5. Shanthi Pushpam : Peace is the Fifth Flower
6. Tapah Pushpam : Penance is the Sixth Flower
7. Dhyana Pushpam : Meditation is the Seventh Flower
8. Sathyam Ashta Vidha Pushpam :Truth is the Eigth Flower.
 
– Jai Rama Lakshmana Janaki Jai bolo Hanumanki.
Jai Sree Ram
Jai Bhajaranga bali
constant thinking about Hanuman – Your’s Hanuman Mathaji 
This entry was posted in News. Bookmark the permalink.