Sanjeevini leaves

By | January 22, 2013

Sanjeevini Leaves

Sanjeevini plant

Sanjeevini Hill

“Real Flowers for Hanuman.”

Ahimsa prathamam pushpam  Pushpam Indriya Nigraham
Sarva Bhootha Daya Pushpam Kshama Pushpam Visheshataha
Shanthi Pushpam Tapah Pushpam Dhyana Pushpam  tadaivacha
Sathyam Ashta Vidha Pushpam Hanuman Preethi karam bhaveth.

——————————

Flowers That Please Lord  Hanuman :-

1. Ahimsa prathamam pushpam : Non-violence is the First Flower

2. Pushpam Indriya Nigraham : Control of the senses is the Second Flower

3. Sarva Bhootha Daya Pushpam : Being Kind towards all the living beings is the Third Flower

4. Kshama Pushpam Visheshataha : Forgiving is the real special Flower – the Fourth Offering

5. Shanthi Pushpam : Peace is the Fifth Flower

6. Tapah Pushpam : Penance is the Sixth Flower

7. Dhyana Pushpam  : Meditation is the Seventh Flower

8. Sathyam Ashta Vidha Pushpam :Truth is the Eigth Flower.