2015 Suvarchala Anjaneya Kalyanam – Jyeshta Suddha Dasami 28-5-2015

By | May 24, 2015

 

హనుమత్ స్వామి మరియు సువర్చలా మాత కళ్యాణం జరిగిన రోజు జ్యేష్ఠ శుద్ధ దశమి అని పరాశర మహర్షి విరచితమైన శ్రీ ఆంజనేయ చరిత్ర అను గ్రంధము నందు కలదు. అది 4 -6 -2017 ఆదివారం వస్తున్నది. కావున వారివారి శక్తి కొలది సేవించి, పూజించి స్వామివారి అనుగ్రహమును పొందండి.
2016--H-Jayanthi--lavi, gif
As I entered Sanjeevinipeetam along with my Husband, my eyes caught sight  of Lord Hanuman and His Pathni Suvarchala Devi, seated majestically in all grandeur,on a royally decorated Oonjal. Today, being Their Wedding Anniversary Day, we really felt blessed to witness this amazing sight!
Mathaji conducted the Dolo urchavam wherein all the devotees were made to gently swing the Oonjal with the help of a long orange rope and simultaneously chanting the Govindanama Sankeerthana. It was followed by ‘Anjaneya Veera’ . After the aarthi was shown,Mathaji shared her experiences, views and ideas with the devotees.
Frankly speaking, my thoughts were elsewhere..I couldn’t help glancing at Bakthavatchala Anjaneyar and ask myself, “I’m visiting You after such a long time,,then how come I have not missed You at all? Have I become too busy to even think of You??” I wondered and felt very guilty about it. It was then  Mathaji’s words caught my attention. She said.that although Lord Hanuman the ‘Living God’ resides at the Himalayas, She need not go to Himalayas to worship Him. Her whole-hearted faith and selfless devotion and surrender to the Lord will bring Hanuman himself to the Peetam!..
On hearing this, all my guilty feelings were washed away! True!!  Now I know why I did not miss Hanuman or Sanjeevinipeetam since He resides in my heart!!
During each and every Pooja I’ve attended all these years, Mathaji always brings out the significance of conducting such poojas, the value of chanting Hanuman Chalisa and other Mantras, the purpose of conducting Homams and Bagavadh Gita preachings. In all these years, I have learnt a lot, stumbled many times realising it would only better me and now I’ve totally surrendered to the Lord!  If I’m able to so confident today, tackle obstacles with better clarity and patience, the choice of using words, and experience many miracles.. it is only because of Mathaji’s counselling, preachings and her real life experiences. Although I’ve not read the Gita yet, I still try to follow its preachings. I’m still far from perfection and have a long way to go but I’m far off better than what I was and this has helped me to cross the thorny paths in my life.The duty of each and every devotee is not to just give their attendance at Sanjeevinipeetam but to follow Mathaji’s preachings, so that, they too would enjoy its benefits oneday.
During every Pooja, we learn something new..like Mathaji explained the significance of  the Oonjal. She said that our mind is the Oonjal. Even the slightest breeze will swing it.In the same way, our mind wavers and gets disturbed for the slightest reasons.Inspite of that, like how the Lord is seated undisturbed on the swaying Oonjal, one must also be strong in the spiritual attachment to the Lord.
Mathaji gave another beautiful example. There are so many living creatures around a lotus in a pond. But it is only the honeybee which gets to suck the honey. In the same way, only those who have praaptham will get Hanuman’s blessings at Sanjeevinipeetam.
Once again,Mathaji stressed on Good Karma. Only service to the Lord can help in depositing good karma into our  account which can be carried with us even after life – unlike bank balance or property. She also voiced Her Sankalpam of conducting Anjaneyar Kalyanam in a grand manner in the near future.
The Mahima of Hanuman Chalisa and practise of Bhagavadh Gita  was also brought out today.
It was followed by distributing the Dampatha Thaamboolam to the devotees.

Regards,
Sarla Sekar (Sarala Mahalakshmi)

__________________________________________
For Kalyanam Contributions :-
Prasadam – Indira,
Shanthi Rs/- 1000,
Pooja Items – Bindu & Pushpa mala –  Mr. S. Jaya Prakash
Any short fall in the amount, the same is borne by me. Hence No Bank Account is maintained in the name of the Peetam. – Hanuman Mathaji
**********

Suvarchala Anjaneya Kalyanam – Jyeshta Suddha Dasami * Reference :  Parasara Samhita – Sri Anjaneya Charithra

Although it is unbelievable, it is a fact. The details of this celestial event are found in the manuscript written by Parasara Maharishi in his book Parasra Samhita. Sri Parasara Maharishi had written the life history of Lord Hanuman from his birth and goes on to depict his life even after the Ramayana.

According to Parasara Maharishi, Hanuman had worshipped Surya Bhagwan (the Sun god) as his Guru and studied the Vedas and mastered the Nine Vyakarnas. Being an Aajanma Brahmachari, Lord Hanuman was not eligible to study the Nava Vyakarnas(nine grammers) for which the status of being a Gruhasthu was essential. In order to facilitate the completion of his education, the Trimurthis approached Surya Bhagwan and created a beautiful Kanya, Suvarchala Devi, an Aajanma Brahmacharini, from the Sun’s Kiranas(rays) and arranged a marriage with Hanumanji to make him a Gruhasthu without Brahmacharya being affected. Whereby he learnt and became a genius in the Nine Vyakarnas. These details can be found in Parasara Samhita. – Mathaji

Sakshi-30-5-2015

Before Pooja  Hanumath Seva

More Photos Short Link : Click Here

*************************

Suvarchala Anjaneya Kalyanam –Part 2

( Vasanthoschavam -12noon to 1pm Auspicious Time)

More Photos Short Link : Click Here

*************************

Suvarchala Anjaneya Kalyanam –Part 3

( Doloschavam -6 to 7pm)

More Photos Short Link : Click Here

*************************

Vasanthoschava Sankudhara…..
Harihi Om, As before, Silver Article ( Vasanthoschava Sankudhara 300 grams ) has been bought to our Global friend Lord Hanuman for Hanuman Jayanthi. Contributed by: Sunoco Srinivasulu – 80 Grams,  Kosala Ram – 100 grams, Venu Gopal – 120 grams – Yours Hanuman Mathaji  26-5-2015

Sankudhara

kalyanam-2015

hanuman-jayanthi-2015-pomple-for-demo

Arcot road talk 31-5-2015,Pillar Times 31-5-2015,Chennai Lead 31-5-2015,Kodamakkam Times 31-5-2015,

 

Arcot-road-talk-31-5-2015 Pillar-times-31-5-2015chennai-lead-31-5-2015 Kodamakkam--Times-31-5-2015హనుమంతుని ఆరవ అవతారం 6.సువర్చలాంజనేయ స్వామి. సువర్చలా హనుమంతుల వివాహం…….
మారుతి సకల విద్యాసంపన్నుడు. స్నాతకోత్సవమునకు సిధ్దుడైనాడు. ‘గురువర్యా విద్యాదానం చేసిన మీకు గురుదక్షిణ సమర్పించుకొని సెలవు తీసికొంటాను. కాబట్టి మీ మనసున గల కోరిక తెలియజేయవలసింది’ అని అడిగాడు. సమయమెరిగిన సూర్య భగవాను డిలా అన్నాడు.”ఓ హనుమంతా! నీవు లోక సంరక్షణార్థం సముద్రమధనంలో జన్మించిన హాలాహలాన్ని భరించిన ఈశ్వరరూపుడవు. అగ్ని పుత్రుడవు. నా తేజస్సు విశ్వకర్మచే కొంత వేరుచేయబడినది. దానిని కూడ ఈ లోకం భరింపలేదు. దానిని భరించుటకు నీవే సమర్థుడవు. నానుండి పుట్టిన ఆ వర్చస్సును సువర్చలగా నా కుమార్తెగా నీకు కన్యాదానము చేయ నిశ్చయించాను. హనుమంతా భరించువాడు భర్త కాబట్టి ఆ సువర్చస్సును భరించువాడవుగా సువర్చలకు భర్త కావలసినది. ఇదియే నాకు గురుదక్షిణ” అన్నాడు. వెంటనే హనుమంతుడు “ఓ లోకబాంధవా! నేను బ్రహ్మచర్య వ్రతమునే ఆజన్మాంతము పాలింప నిశ్చయించుకొన్నవాడను. కాబట్టి ఆ వ్రత పాలనను గురుదేవులుగా మీరు కాదన తగునా?” అన్నాడు. వెంటనే సూర్యభగవానుడు “ఓ పవన తనయా! ఈ సువర్చల అయోనిజ. మహాపతివ్రతకాగలది. ఈమెను చేపట్టుటవలన నీ బ్రహ్మచర్య వ్రతానికి భంగం కలగనట్లు గురుస్థానంలో ఉన్న నేను వరమిస్తున్నాను. ప్రాజాపత్య బ్రహ్మచారిగా నీవు బ్రహ్మచర్య నిష్టాగరిష్టునిగానే జీవింపగల్గుతావు. లోకకళ్యాణార్థం నీకు కళ్యాణ మేర్పడుటతప్ప నీ బ్రహ్మచర్య పాలనకు భంగంకాదు. నీవు పుట్టుకతోనే యజ్ఞోపవీతం కల్గిఉన్న బాలబ్రహ్మచారివి అట్టి బ్రహ్మచర్యమే నీకు శాశ్వత వ్రతంగా నిలుస్తుంది. భవిష్యద్బ్రహ్మవు కాబట్టి నాటి వాణీ స్థానం ఈ సువర్చల వహింపగల్గుతుంది” అన్నాడు. గురువాక్యాన్ని శిరసావహించాడు హనుమంతుడు. సూర్యుడు హనుమంతునకు సువర్చలను సమర్పించాడు. “జ్యేష్ట శుక్ల దశమ్యాంచ భగవాన్ భాస్కరో నిజాంసుతాం సువర్చలానామ్నాం – ప్రాదాత ప్రీత్యా హనూమతే” అని పరాశరులవారిచే ఆసువర్చలా కన్యాదానం జేష్ఠశుధ్ధ దశమినాడు జరిగినట్లు స్పష్టంగా చెప్పబడింది. ఆ రోజు బుధవారమని, ఉత్తరా నక్షత్రమని పరాశర మహర్షి చెప్పారు. ఉభయ పక్షములవారి ఆనందోత్సాహాలతో వివాహం వైభవోపేతంగా జరిగింది.
సువర్చలా హనుమంతుల వివాహ విషయాన్ని పురాణ ఆధారాలతో శాస్త్రి గారు నిరూపించడం వలన ఒకనాడు హనుమత్కళ్యాణములు చేయకూడదని తీర్పునిచ్చిన ప్రభుత్వం, దానిని కొట్టివేసి కళ్యాణాలు జరపవచ్చని అంగీకరించింది.