Ekadasi Vratham – Bhagavath Geetha Prachara Yagnam – Mathaji Talk Hindi

By | March 21, 2017

Ekadasi Vratham – Bhagavath Geetha Yagnam – Chapterwise – in a nutshell Presented by Hanuman Mathaji Kanya Kumari.

1st Chapter – Mathaji Talks  – Hindi – Arjuna Vishada Yogam.

2nd Chapter – Mathaji Talks  – Hindi – Sankhya Yogam

3rd Chapter – Mathaji Talks  – Hindi – Karma Yogam

4th Chapter – Mathaji Talks Hindi – Gnana Yogam