Venuji P.R.O. Sanjeevini peetam. Ph : 98403 64567 (whatsapp)

By | February 4, 2016

Swami-Bhakthavrathananda-(S

___________________________________

Narasimha Jayanthi 20-5-2016

____________________________________

42nd  Birthday Celebrations 26-4-2016

__________________________________

Jai sri RAm

Bhanu Sapthami – Holy Bath @ Hanuman Sannidi 31-1-2016 – Jai Jai Surya Narayana Swami ki Jai – Yours Venuji Pro Sanjeevini Peetam