MEMORABLE DAYS – April and May

By | April 22, 2012

1. Sri Jagadguru Audisankaracharya Jayanthi – 26.4.2012.
– Please chant guru sthothram.

2. Sri Ramanujacharya Jayanthi – 27.4.2012.
– Please chant Govindanamalu.

3. Sri Vasavi Jayanthi {Arya vysya kula Devatha}  – 1.5.2012.
– Please Chant this prayer 11 times.
– “Sri Kalyana Guna Sampannam  Karuna rasa Vaahineem
Gowreem , Kaathyayaneem  vandhe Kanyaka Parameswaree.”

4. Sri Narasimha Jayanthi –  4.5.2012.
– Please chant Narasimha Gayathri.

5. Sri Thallapaka Annamacharya Jayanthi  and Budda Poornima – 6.5.2012
– Please do Nama Samkeerthana.