Tamil Hanuman Jayanthi 21-12-2014 (Photos)

By | December 23, 2014

Harihi Om
Tamil Hanuman Jayanthi
————
Auspicious day for Lord Hanuman (Amavasya and moola nakshatram ), Kitchen Room Warming function, Hanuma Sanjeevini Peetam Deeksha Viramana ceremony on 21-12-2014 at Anjanamma land near Erikatha Anjaneyar Sannidhi, Kanchipuram & Shuttle cock playing.